Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő:

FÜRT Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 8093 Lovasberény, Váci M. u. 4. C. ép.; Cégjegyzékszám: 07-09-009384; Adószám: 13025058-2-07; képviseli Farkas Tibor ügyvezető önállóan; kapcsolattartási e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Az érintettek - vagyis mindazok, akiknek személyes adatait Adatkezelő kezeli- kérelmezhetik az adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosultak az adataikat géppel olvasható formátumban megkapni (adathordozhatóság). Az érintett jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; elérhetősége: http://www.naih.hu).

1.) Tisztelt Partnerünk, Kedves Kapcsolattartó Érintettek!

Társaságunk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”) foglaltaknak és a vonatkozó magyar jogszabályoknak, ideértve elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvénynek való megfelelés céljából az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: A közöttünk fennálló jogviszony kapcsán társaságunk rendelkezik olyan adatokkal, amelyek személyes adatnak minősülnek. A társaság a közöttünk fennálló üzleti kapcsolat fenntartása és zavartalan működése céljából kezeli ezeket az adatokat.

A kezelt adatok köre: érintett kollégák neve, telefonszáma, email címe, esetleg pozíciója.
A szóban forgó adatokat Önöktől kaptuk meg és úgy tekintjük, hogy ezeket Önök a megfelelő jogcímen jogosultak voltak részünkre átadni.

A fenti adatkezelés jogalapja: jogos érdek; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
Amennyiben bármely kollégájuk adatait Önök nem jogosultak a jövőben kezelni, arról haladéktalanul tájékoztassanak bennünket, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük.
Az adatokat kizárólag jogos érdek alapján a közöttünk lévő jogviszony teljesítésére tekintettel kezeljük, harmadik személynek azt nem adjuk át.

Adatkezelés időtartama: A fentiek szerinti adatokat a jogos érdek fennállásági kezeljük.

A kezelés módja: rögzítés, tárolás, törlés, kapcsolatfelvétel

2.) Tisztelt Látogatók!

Amennyiben érdeklődik cégünk termékei iránt, úgy információkérés, rendelés leadása céljából írhat nekünk e-mailt a honlapon feltüntetett elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ-közlés, információ-kérés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, érintett által megadott tetszőleges adat

Az adatkezelés időtartama: A megküldéstől számított legfeljebb 365 nap – kivéve, ha az üzleti kapcsolat szerződéses partneri kapcsolattá alakul, illetve, ha az érintett a személyes adatai törlését kéri.

A kezelés módja: rögzítés, tárolás, törlés, kapcsolatfelvétel

A jelen tájékoztató kelt 2018. május 24. napján, hatályos 2018. május 25. napjától.

1. sz. melléklet: érdekmérlegelési teszt -ügyfélkapcsolati adatok tekintetében

Fürt Kft.

 

1. sz. mellékelt

Érdekmérlegelési teszt

1. ADATKEZELŐ (Fürt Kft.) JOGOS ÉRDEKÉNEK BEAZONOSÍTÁSA, LEÍRÁSA:

  • A szerződés teljesítéséhez, illetve a piaci partneri együttműködés megvalósításához szükség van kapcsolattartóra mindkét oldalon.

2. AZ ÉRINTETT ÉRDEKEINEK, JOGAINAK, SZABADSÁGÁNAK BEAZONOSÍTÁSA:

  • Az érintett ügyfél (ideértve a kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóját is) érdeke munkakörének ellátása, ebből kár nem éri, enélkül munkáját végezni nem tudja.

3. MÉRLEGELÉS

a. szükséges és arányos az adatkezelés, mert kizárólag azon adatok kerülnek kezelésre, amely a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kapcsolattartáshoz szükséges

b. hogyan valósul meg

  • a célhoz kötöttség? kizárólag a célhoz, azaz a kapcsolattartáshoz szükséges adatok:
    név, email cím, telefonszám, pozíció
  • adattakarékosság? nem kezel az adatkezelő a szükségesnél több adatot
  • korlátozott tárolhatóság? jogos érdek fennállásáig
  • integritás elve? GDPR 25. cikk beépített és alapértelmezett adatvédelmi elv szerinti eljárás

c. Milyen biztonsági intézkedések kerülnek alkalmazásra, hogyan valósul meg az érintetti jogok gyakorlásának biztosítása?

Az adatokhoz kizárólag azok férnek hozzá, akiknek a munkájukhoz ez szükséges és arra jogosultak. Az adatok védelme érdekében a szükséges technikai intézkedéseket adatkezelő megteszi.

Eredmény: arányos

Kelt: Budapest, 2018. május 24.

Fürt Kft.